RODO

30 sierpnia 2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ŁĘKACH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODOoraz  ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, iż:

I. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łękach reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Akacjowej 28, 32-651 Łęki.
tel. (033) 842 28 122
e-mail:  zspleki@edukacja.kety.pl
adres WWW: www.zspleki.edukacja.kety.pl

II. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pani Ewelina Gapska, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1. pod adresem poczty elektronicznej: zspleki@edukacja.kety.pl
2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, Art. 10b ust. 5 Ustawy o Samorządzie Gminnym, Ustawy – Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. Z 2017., poz. 59) oraz Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

IV. Cele przetwarzania danych osobowych

1. Przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych odbywa się w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękach obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

V. Odbiorcy danych osobowych

 W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt IV odbiorcami Pani/Pana/Dziecka danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

VI. Okres przechowywania danych osobowych.

 1. Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana/Dziecka dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

 Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądaniaod administratora:
1. dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych,
2. sprostowania (poprawiania) swoich oraz dziecka danych osobowych,
3. usunięcia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
4. ograniczenia przetwarzania swoich oraz dziecka danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
5. przenoszenia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana/Dziecka danych.

VIII. Prawo do wycofania zgody.

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
do wycofania zgody.

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana/Dziecka może być wymogiem:

1) ustawowym,
2) umownym,
3) warunkiem zawarcia umowy,
do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2.W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych lub dziecka, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

 Pani/Pana/Dziecka dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Brak komentarzy